Botón mapa

Todo Turismo

Aportado por extramundi

Dos mujeres y un hombre observan a alguien que les comenta algo.
Conversa entre Ana, Merce e Andrés no TS A Casa

[Transcrición en galego. Abaixo en español]

Ana: Esas cuestións tradicionais son as que hai que recuperar, cando eu era pequena lembro un edificio de varios andares nos que había clases de baile tradicional, pandeireta… e agora está parado, non se pensa niso, céntranse só no outro (Xacobeo), e en lugar de fomentar a cultura para a xente de aquí, non, a abandonan. Por exemplo, o teleférico, obsesionados co orzamento, a estación de tren e a de autobuses, centrados niso para que estea rematado para o Ano Santo 2021 e todo vai nesa dirección, pero non ven (miran?) máis alá, non atenden a outros contidos, quedan apartados. E si, está ben que destinen recursos ao Xacobeo, pero os xustos, pero deberían buscar un equilibrio porque agora a balanza está moi descompensada, deberían tamén investir algo na conservación e promoción da nosa cultura. En Santiago non todo funciona perfectamente, depende tamén dos grupos políticos que gobernen, por exemplo facendo unha comparativa, o anterior equipo de goberno promocionaba moito a cultura, eu estaba moi contenta porque había moitas actividades ás que ir pensadas para a xente de aquí, non para outros. O actual goberno non nos dá nada diso, estamos vendo pasar peregrinos, contentísimos coas súas mochilas, moi ben, eu sei que iso trae beneficios pero, para min son cousas diferentes. Parece que agora todo son reunións co arcebispo, para tratar sobre o prezo das entradas á catedral, orzamentos, reformas na Catedral, e sempre está o alcalde reunido co arcebispo, parece que son moi amigos, pero comparando… - ti que pensas, Andrés? Son amigos ou non? -.

Andrés: Eu de política non entendo. A política e a Deus mellor deixalos á marxe. Eu falo das necesidades da sociedade, eu co arcebispo non me vou meter, non, non."

_

[Traducción en español]

Título: Todo Turismo

Subtítulo: Conversación entre Ana, Merce y Andrés en el TS A Casa

Ana:-"Esas cuestiones tradicionales son las que hay que recuperar, cuando yo era pequeña recuerdo un edificio de varios pisos en los que había clases de baile tradicional, pandereta, y ahora está parado, no se piensa en eso, se centran sólo en lo otro (Jacobeo), y en lugar de fomentar la cultura para la gente de aquí, no, la abandonan. Por ejemplo, el teleférico, obsesionados con el presupuesto, la estación de tren y la de autobuses, centrados en eso para que esté acabado para el Año Santo 2021 y todo ve en esa dirección, pero no ven (miran?) más allá, no atienden otros contenidos, quedan apartados. Y sí, está bien que destinen recursos al Jacobeo, pero los justos, deberían buscar un equilibrio porque ahora la balanza está muy descompensada, deberían también invertir algo en la conservación y promoción de nuestra cultura. En Santiago no todo funciona perfectamente, depende también de los grupos políticos que gobiernen, por ejemplo haciendo una comparativa, el anterior equipo de gobierno promocionaba mucho la cultura, yo estaba muy contenta porque había muchas actividades a las que ir pensadas para la gente de aquí, no para otros. El actual gobierno no nos de la nada de eso, estamos viendo pasar peregrinos, contentísimos con sus mochilas, muy bien, yo sé que eso trae beneficios pero, para mí son cosas diferentes. Parece que ahora todo son reuniones con el arzobispo, para tratar sobre el precio de las entradas a la catedral, presupuestos, reformas en la Catedral, y siempre está el alcalde reunido con el arzobispo, parece que son muy amigos, pero comparando? - tú que piensas Andrés? Son amigos o no? -.

Andrés: -Yo de política no entiendo. La política y a Dios mejor dejarlos a la margen. Yohablo de las necesidades de la sociedad, yo con el arzobispo no me voy a meter, no, no."

Elementos relacionados

Paseo Ilustrado 1: Apóstolo Souvenir

Alén do Turismo e da Relixión

Paseo Ilustrado 1: Normalizando as Mesas