Botón mapa

Alén do Turismo e da Relixión

Aportado por Extramundi

Composición fotográfica de una carta escrita a mano sobre plano en sombra de calle
Transcrición dun relato manuscrito e do audio da súa lectura feita por Manuel, o autor. Recollido na Asociación Fonte da Virxe, Compostela

[Transcrición en galego. Abaixo en español]

Para min, Santiago é unha cidade pequena pero acolledora onde se mesturan a diario a xente do lugar e os que veñen gañarse a vida, despois están os turistas que ultimamente ocupan gran parte da cidade facendo que esta perda gran parte do seu encanto, pero en fin, non se trata de estar en contra, se non de saber convivir co turismo de forma saudable e sen que iso repercuta na forma de vivir das que aquí vivimos. Tampouco hai que esquecer, que os que tratamos de sacarlle o máximo partido ao turismo somos os propios santiagueses, e con iso estámonos tirando pedras sobre o noso propio tellado.

Deixando o turismo dun lado, a cidade poderíase dividir en dúas partes, a zona vella e zona nova. Eu son máis da primeira e o encanto das súas pedras á tardiña dálle un toque que todo o mundo que visita Santiago sabería apreciar.

Por suposto, atopar unha igrexa en cada esquina é algo que non podemos obviar; gústeche ou non, a relixión é algo que artisticamente se pode aproveitar moi ben se es unha persoa curiosa.

Non hai que esquecer a ampla gama de museos que ten a cidade que tamén os hai, mesmo a nivel europeo dos máis importantes.

Fóra da zona vella está a parte comercial da cidade da que non vou falar moito porque o seu propio nome xa o di todo.

O que máis me gusta do resto da cidade son as zonas verdes e a recuperación dalgunhas destas que estaban comidas pola natureza. Pero que Santiago, á hora de construír teña en conta zonas verdes para practicamente cada barrio é algo que moitos que só coñecen o ladrillo terían que facerllo mirar.

Por suposto, Santiago non é a cidade perfecta, pero é a miña, a que me viu nacer e seguramente a que verá morrer. Aquí teño todo o que son, e dalgunha forma síntome orgulloso da forma de ser que ten a súa xente, acolledora por natureza, unha cidade que sempre foi pequena en comparación con outras, pero grande nas súas xentes.

_

[Traducción en español]

Título: Relato: Más allá del Turismo y de la Religión

Subtítulo: Transcripción de un relato manuscrito y del audio de su lectura hecha por Manuel, el autor. Recogido en la Asociación Fonte da Virxe, Compostela

Para mi, Santiago es una ciudad pequeña pero acogedora donde se mezclan a diario la gente del lugar y los que vienen a ganarse la vida, después están los turistas que últimamente ocupan gran parte de la ciudad haciendo que esta pierda gran parte de su encanto, pero en fin, no se trata de estar en contra, si no de saber convivir con el turismo de forma saludable y sin que ello repercuta en la forma de vivir de las que aquí vivimos. Tampoco hay que olvidar, que los que tratamos de sacarle el máximo partido al turismo somos los propios santiagueses, y con ello nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. 

Dejando el turismo de un lado, la ciudad se podría dividir en dos partes, la zona vieja y zona nueva. yo soy más de la primera y el encanto de sus piedras al atardecer le da un toque que todo el mundo que visita Santiago sabría apreciar. 

Por supuesto, encontrarse una iglesia en cada esquina es algo que no podemos obviar; te guste o no, la religión es algo que artísticamente se puede aprovechar muy bien si eres una persona curiosa. 

No hay que olvidar la amplia gama de museos que tiene la ciudad que también los hay, incluso a nivel europeo de los más importantes.

Fuera de la zona vieja está la parte comercial de la ciudad de la que no voy a hablar mucho porque su propio nombre ya lo dice todo. 

Lo que más me gusta del resto de la ciudad son las zonas verdes y la recuperación de algunas de estas que estaban comidas por la naturaleza. Pero que Santiago, a la hora de construir tenga en cuenta zonas verdes para prácticamente cada barrio es algo que muchos que sólo conocen el ladrillo tendrían que hacérselo mirar. 

Po supuesto, Santiago no es la ciudad perfecta, pero es la mía, la que me vio nacer y seguramente me la que verá morir. Aquí tengo todo lo que soy, y de alguna forma me siento orgulloso de la forma de ser que tiene su gente, acogedora por naturaleza, una ciudad que siempre fue pequeña en comparación con otras, pero grande en sus gentes.

 

 

Elementos relacionados

Todo Turismo

Terrazas por Quendas

Paseo Ilustrado 1: Normalizando as Mesas