Botón mapa

Actividades para Crianzas

Aportado por extramundi

3 personas sentadas en un restaurante conversando en lengua de signos
Conversa entre Ana, Merce e Andrés no TS A Casa

[Transcrición en galego. Abaixo en español]

Ana: En Santiago poderíase facer unha proposta ao Concello para que actividades que son para oíntes como contacontos, teatro ou outras, incluísen a lingua de signos galega, para que fosen accesibles e que oíntes e xordos xuntos puidésemos desfrutar do teatro. Por exemplo, en Santiago hai moitos contacontos en lingua oral, pero sería estupendo que fosen inclusivas e puidésemos asistir como calquera pasando desapercibidos, sería alucinante. Por exemplo, que ela levase ao seu fillo a un contacontos en lingua oral e que vexa que está presente a lingua de signos sería sorprendente para o seu fillo. Eu tamén teño dúas fillas e vou con elas a estas actividades que son en lingua oral, en lingua de signos só nalgunha ocasión cando as organizan outras entidades, pero chegar alí e ver que a activade é accesible simultaneamente nas dúas linguas estaría moi ben.

Mercedes: Sinceramente, eu teño moitas ganas de que o meu fillo teña contacto con nenos xordos, en actividades adaptadas para oíntes e xordos, que sexa unha actividade educativa e inclusiva que incorpore a lingua de signos, porque só se comunica comigo en lingua de signos, só ten o meu referente e resulta cansado, tería que comunicarse tamén con outras persoas do contorno, comigo a comunicación é sempre igual.

Andrés: Actualmente, na Asociación de Persoas Xordas de Santiago vexo moitos nenos fillos de pais xordos e pregúntolles se falan galego cos seus pais e dinme “non, porque non nos entenden”. Todos saben galego. Entón pregúntolles porque non apoian aos seus pais falándolles en galego e repiten o mesmo, entón xa non lles fan caso e marchan. Pregunteilles moitas veces na asociación e claro fáltalles contacto co galego, fáltalles fluidez. No caso das persoas adultas xa é máis difícil, xa non hai volta atrás, pero hai que pensar no futuro, na educación, no profesorado e nas intérpretes e tamén no que comentabas de crear profesorado de lingua de signos galega, mais fai falla tempo e tamén crear materiais.

_

[Traducción en español]

Título: Actividades para Niños y Niñas

Subtítulo: Conversación entre Ana, Merce y Andrés en el TS A Casa

Ana: En Santiago se podría hacer una propuesta al Ayuntamiento para que actividades que son para oyentes como cuenta cuentos, teatro u otras, incluyeran la lengua de signos gallega, para que fueran accesibles y que oyentes y sordos juntos pudiéramos disfrutar del teatro. Por ejemplo, en Santiago hay muchos cuenta cuentos en lengua oral, pero sería estupendo fueran inclusivas y pudiéramos asistir cómo cualquier pasando desapercibidos, sería alucinante. Por ejemplo, que ella llevara a su hijo a un cuenta cuentos en lengua oral y que vea que está presente a lengua de signos sería sorprendente para su hijo. Yo también tengo dos hijas y voy con ellas la estas actividades que son en lengua oral, en lengua de signos solo en alguna ocasión cuando las organizan otras entidades, pero llegar allí y ver que la activad es accesible simultáneamente en las dos lenguas estaría muy bien.

Mercedes: Sinceramente, yo tengo muchas ganas de que mi hijo tenga contacto con niños sordos, en actividades adaptadas para oyentes y sordos, que sea una actividad educativa e inclusiva que incorpore la lengua de signos, porque solo se comunica conmigo en lengua de signos, solo tiene mi referente y resulta cansado, tendría que comunicarse también con otras personas del entorno, conmigo la comunicación es siempre igual.

Andrés: Actualmente, en la Asociación de Personas Sordas de Santiago veo muchos niños hijos de padres sordos y les pregunto se hablan gallego con sus padres y me dicen “no, porque no nos entienden”. Todos saben gallego. Entonces les pregunto porque no apoyan a sus padres hablándoles en gallego y repiten el mismo, entonces ya no les hacen caso y marchan. Les pregunté muchas veces en la asociación y claro les falta contacto con el gallego, les falta fluidez. En el caso de las personas adultas ya es más difícil, ya no hay vuelta atrás, pero hay que pensar en el futuro, en la educación, en el profesorado y en las intérpretes y también en el que comentabas de crear profesorado de lengua de signos gallega, mas hace falta tiempo y también crear materiales.

 

Elementos relacionados

Todo Turismo

Alén do Turismo e da Relixión