Botón mapa

E Sen Intérpretes!

Aportado por extramundi

Plano medio de hombre cruzado de brazos, observando.
Conversa entre Ana, Merce e Andrés no TS A Casa

[Transcrición en galego. Abaixo en español]

Pero naquela época, anterior aos anos 70, a inclusión entre persoas xordas e oíntes era posible porque era fácil acceder a un posto de traballo, e sen intérpretes! Porque a sociedade vía como un dereito o acceso ao posto de traballo, agora é diferente, agora pídenche moitos máis requisitos, tes que xustificar todo con papeis e despois a empresa decide se te colle ou non, é máis complicado. Agora que comezar a integración foi complicado, porque por unha banda estaba a comunicación no posto de traballo, no ámbito sanitario, o contacto coas institucións… porque había moi poucos intérpretes, tiñas que ir acompañado dalgún familiar que non facía unha interpretación completa, transmitía a información a medias e así a integración non era a correcta, era máis custosa. Agora, si si!… por exemplo, no hospital tiñamos moitas barreiras, moitas dificultades, o médico escribía e non entendiamos, era moi complicado, aínda hoxe é difícil. Ás institucións, aos concellos, tiñamos que ir cun acompañante e era tamén un esforzo para esas persoas que o facían de forma voluntaria. Falo da época dos anos 60, a partires dos 70 comezou a mellorar e xa se avanzou moito máis rápido.

_

[Traducción en español]

Título: ¡Y sin intérpretes!

Subtítulo: Conversación entre Ana, Merce y Andrés en el TS A Casa

Pero en aquella época, anterior a los años 70, la inclusión entre personas sordas y oyentes era posible porque era fácil acceder a un puesto de trabajo, y sin intérpretes! Porque la sociedad veía como un derecho el acceso al puesto de trabajo, ahora es diferente, ahora te piden muchos más requisitos, tienes que justificar todo con papeles y luego la empresa decide si te coge o no, es más complicado. Ahora: comenzar la integración fue complicado, porque por una parte estaba la comunicación en el puesto de trabajo, en el ámbito sanitario, el contacto con las instituciones... porque había muy pocos intérpretes. Tenías que ir acompañado de algún familiar, que no hacía una interpretación completa, transmitía la información a medias y así la integración no era la correcta, era más costosa. Ahora, !sí sí! por ejemplo, en el hospital teníamos muchas barreras, muchas dificultades, el médico escribía y no lo entendíamos, era muy complicado, aun hoy es difícil. A las instituciones, a los Ayuntamientos, teníamos que ir con un acompañante, y era también un esfuerzo para esas personas que lo hacían de forma voluntaria. Hablo de la época de los años 60, a partir de los 70 comenzó a mejorar y ya se avanzó mucho más rápido.

 

 

 

 

 

 

Elementos relacionados

Vida Cotiá