Botón mapa

Termos legais e Privacidade

www.cronicas.extramundi.org  é un portal web independente de carácter divulgativo non comercial.  Non utilizan datos de carácter persoal para ningunha actividade de lucro, comercial ou publicitaria; só e exclusivamente úsanse de forma reactiva, para respostar, contestar ou axudar aos usuarios que así o necesiten e que nos contactan a través de www.cronicas.extramundi.org ou o mail cronicas@extramundi.org

A tal efecto, os datos personais dos usuarios que se poñen en contacto con nós quedan gardados nun fichero hosting da compañía One&One Europea, que se adhiere á nova lei de protección de datos GDPR.

Non está afiliada a ninguna plataforma de servizos publicitarios de banners ou display e non pertence a ningunha marca ou institución pública, sendo propiedade da Asociación Extramundi.

Asociación EXTRAMUNDI, con domicilio en Rúa da Senra 6, 15702 Santiago de Compostela ( info@extramundi.org - 0034 629 644 196 ) é a titular do dominio de segundo nivel “cronicas.extramundi.org” (en adiante o Portal) e dos distintos elementos nel incluídos.

A súa liña editorial ten un único obxectivo: servir de web de consulta e goce de contidos relacionados co patrimonio inmaterial en todas as súas vertentes e a divulgación de temas artísticos, culturais e sociais relacionados cos hábitats, territorios e lugares. Ser punto de encontro entre profesionais, divulgadoras e cidadanía en xeral preocupadas pola recuperación, protección e defensa da idiosincrasia das contornas, en diferentes niveis e facetas.

www.cronicas.extramundi.org adhírese tamén ás siguientes leis: Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Regulamento que o desenvolve -Real Decreto núm. 1720/2007, de 21 de decembro- (LOPD.) Orden Ministerial IT C/1542/2005, de 19 de maio que aproba o Plan Nacional de nomes de dominio de Internet baixo o código do seu país correspondente (“.es” e “net”)

PERSOAS USUARIAS

Ao acceder a esta web - www.cronicas.extramundi.org - atribúeseche a condición de USUARIO/A, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xeráis de Uso abaixo reflexadas.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

www.cronicas.extramundi.org é unha marca rexistrada e titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamiento, acceso e uso, etc.).

Todas as imaxes que se amosan neste site son de catro tipos: propias, con dereitos comprados, con dereitos de libre uso (non comercial) ou cedidas. No caso das imaxes cedidas ou con dereitos de libre uso, acreditarase correctamente no pe de cada foto o autor e a procedencia, como exige a lei e as boas prácticas.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluida a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en cualquera soporte e por cualquer medio técnico, sen a autorización directa e por escrito de www.cronicas.extramundi.org e seus administradores ou titulares baixo petición por escrito a cronicas@extramundi.org

O USUARIO comprométese a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade Creative Commons de www.cronicas.extramundi.org 

Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos ou almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en cualquera outro soporte físico sempre e cuando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado e nos seguintes termos:

Recoñecemento – Debe dar o crédito apropiado e url, proporcionar un enlace na licencia, e indicar se se fixeron cambios. Pode facelo de calquera xeito razoable, pero non dunha maneira que suxira que ten o apoio do licenciador ou o recibe polo uso que fai.

Non comercial – Non pode utilizar ningún tipo de material ou contido desta página web con fins comerciais, para gañar diñeiro ou obter beneficios ou recoñecemento de ningún tipo.


 

USO DO PORTAL

www.cronicas.extramundi.org proporciona acceso a multitude de contenidos, datos etc. (en adiante, “os contidos”) nos que o USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro básico de calquera contido.

En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información e comentarios respetuosos, veraces e lícitos.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da Asociación Extramundi, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar manipular as súas mensaxes

www.cronicas.extramundi.org resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios, contidos e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

Este site ou web (www.cronicas.extramundi.org) non será responsable das opinión e contidos vertidos polos usuarios a través de calquera ferramenta e canal de participación. En calquera caso, www.cronicas.extramundi.org resérvase o dereito de aprobar previamente calquera contido ou aportación antes da súa publicación.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

www.cronicas.extramundi.org cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de recollida de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a cronicas@extramundi.org, fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

www.cronicas.extramundi.org non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo

 

MODIFICACIÓNS

www.cronicas.extramundi.org resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos, regras e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

EXERCICIO DE DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición contactando coa entidade en info@extramundi.org ou a través do teléfono 629644196.

Para exercer eses dereitos e en cumprimento da Instrución 1/1998, de 19 de xaneiro, da axencia de protección de datos, é necesario que vostede acredite a súa personalidade achegando unha fotocopia do documento nacional de identidade ou calquera outro medio válido en Dereito.

ENLACES E CONTEIDO DE TERCEIROS:

No caso de que en www.cronicas.extramundi.org dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, xa sexan imaxes con URL inserida, imaxes cedidas, de banco de imaxe (Shutterstock) ou de libre uso etc. garántese que todo o contido foi previamente autorizado ou os dereitos comprados para o seu uso neste site.

Devandito isto, www.cronicas.extramundi.org non asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez ou constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.

Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

www.cronicas.extramundi.org resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso


XENERALIDADES

www.cronicas.extramundi.org perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.
 

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

www.cronicas.extramundi.org poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes e debidamente publicadas ata que sexan modificadas por outras.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre www.cronicas.extramundi.org e o USUARIO rexerase pola normativa galega, española e europea vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tratamento legal pertinente.