Botón mapa

Lingua de Signos Galega

Aportado por extramundi

Un hombre está signando la letra L.
Conversa entre Ana, Merce e Andrés no TS A Casa

[Transcrición en galego. Abaixo en español]

Andrés: O inicio foi difícil. A LSG (Lingua de Signos Galega) que ten este signo. Si, xa hai tempo, comezamos no 1975, daquela aínda non usabamos este signo, creámolo máis tarde para promocionala, porque as persoas xordas precisaban mellorar a comunicación no ámbito familiar, porque moitas familias falan galego pero as persoas xordas non o dominan, e iso é un problema de comunicación, existe unha barreira. Moitas veces se os pais vocalizaban en galego os fillos xordos non entenden. E aparte disto, no ámbito laboral, o galego tamén é necesario para comunicarse cos compañeiros de traballo oíntes, que moitas veces ven aos compañeiros xordos con mágoa por non ter estudado galego, porque moitos non o estudaron nunca. Iso é un problema grave. Moitas veces, na asociación de persoas xordas hai carteis con frases en galego e xa non se interesan en lelos, porque están afeitas a usar o castelán e teñen unha especie de trauma co galego, e cóstalles cambiar, é un erro moi grave.

Entón, agora que estou xubilado volvín traballar outra vez na investigación da LSG, pero non é doado, é difícil recoller os signos de antes, hai que recoller os signos da zona de Lugo, de Ourense… para xuntalo todo e facer un estudo rigoroso; pero comezamos aquí (Santiago). Temos tres traballos, un con locucións en castelán en colaboración co meu compañeiro Xulio Loureiro que é profesor de instituto. Hai tres meses o Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia chamou a Xulio para animalo a reeditar as revistas sobre a Lingua de Signos Galega, el díxolle que tiñamos un traballo con locucións en castelán pero o Secretario Xeral díxolle que tiña que ser en galego, polo que tivemos que cambiar o traballo o que resultou difícil. Aparte, temos outro traballo sobre locucións en galego coa doutora Cristina González Abelaira, de Lugo.

Ademais, na asociación temos un grupo de traballo sobre as preposicións, mais para publicalo aínda falta tempo, para facelo ben e aplicalo en educación, porque ademais as intérpretes que están nos institutos e escolas, cando o profesor fala en galego a carón está a intérprete que utiliza a lingua de signos española e iso crea confusión.

 

[Traducción en español]

Título: Lengua de Signos Gallega

Subtitulo: Conversación entre Ana, Merce y Andrés en el TS A Casa

Andrés: El inicio fue difícil. La LSG (Lengua de Signos Gallega) que tiene este signo. Sí, ya hace tiempo, comenzamos en el 1975, luego aún no usábamos este signo, lo creamos más tarde para promocionarla, porque las personas sordas precisaban mejorar la comunicación en el ámbito familiar, porque muchas familias hablan gallego pero las personas sordas no lo dominan, y eso es un problema de comunicación, existe una barrera. Muchas veces si los padres vocalizaban en gallego los hijos sordos no entienden. Y aparte de esto, en el ámbito laboral, el gallego también es necesario para comunicarse con los compañeros de trabajo oyentes, que muchas veces ven a los compañeros sordos con lástima por no haber estudiado gallego, porque muchos no lo estudiaron nunca. Eso es un problema grave. Muchas veces, en la asociación de personas sordas hay carteles con frases en gallego y ya no se interesan en leerlos, porque están acostumbradas a usar el castellano y tienen una especie de trauma con el gallego, y les cuesta cambiar, es un error muy grave.

Entonces, ahora que estoy jubilado, volví a trabajar otra vez en la investigación de la LSG, pero no es fácil, es difícil recoger los signos de antes, hay que recoger los signos de la zona de Lugo, de Ourense, para juntarlo todo y hacer un estudio riguroso; pero comenzamos aquí (Santiago). Tenemos tres trabajos, uno con locuciones en castellano, en colaboración con mi compañero Julio Loureiro, que es profesor de instituto. Hace tres meses el Secretario General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia llamó a Julio para animarlo a reeditar las revistas sobre la Lengua de Signos Gallega. Él le dijo que teníamos un trabajo con locuciones en castellano, pero el Secretario General le dijo que tenía que ser en gallego, por lo que tuvimos que cambiar el trabajo, lo que resultó difícil. Aparte, tenemos otro trabajo sobre locuciones en gallego con la doctora Cristina González Abelaira, de Lugo.

Además, en la asociación tenemos un grupo de trabajo sobre las preposiciones, pero para publicarlo aún falta tiempo, para hacerlo bien y aplicarlo en educación, porque además las intérpretes que están en los institutos y escuelas, cuando el profesor habla en gallego, al lado está la intérprete que utiliza la lengua de signos española y eso créela confusión.